Msn-Nicks

MSN Nicks | MSN Sprüche | Messenger Nicks | Messenger Sprüche | MSN Nicks Sprüche


Posts Tagged ‘ladies’

Love

Posted by ThirtyFive April 30, 2008, under Fiese, Hass, Neid, Nicks, Playa, Playah, Player, Pussy, Stylish | 10 Comments

béĽòģěń bĕtrôĜēn žuř PŁâŷerin ēŗzόgεN

Es gibt Ladies die nicht artig sind, aber dafür Großartig

x Küśs mέιήε Ηάиδ υйδ zέïg əïŋ bίѕςћέη ЯξЅРЗKТ x

«ﻻ●ﻻ●ﻻ»Îĉħ ħÅb N!ê BêħåuPTêT Ð!ê N® 1 zUﻯ€!ñ åB€r Îĉħ wê®Ðê åUĉħ ñ!€ zUgêBêN Ð!ê N® 2 zUﻯ€!ñ«●ﻻ»

...мί¢ћ zυ қяίέģəŋ ίśτ ĝəήαύ ѕø ѕ¢ħωέя, ωίə υήтέя ωάѕѕєя zυ άтмέή...